รวม ไข่ไก่อนามัย akara
Fresh Hygienic Eggs
akara Fresh Hygienic Eggs, quality eggs with a high concentration of every production process until obtaining fresh. Specially selected eggs with good quality NO Hormones Added and NO Antibiotics for freshness, cleanliness, deliciousness, and your health!
Why akara Fresh Egg?

Because akara Fresh Eggs come from a healthy breed of hens. We also control the production process starting from raising in a modern standard farming with good disease prevention measures. NO Hormones Added and NO Antibiotics. 

Thus, we can produce fresh and hygienic eggs with good quality and specially selected eggs which are fresh, clean, and safe for you.

Choose a product
Product Story

Better choice of fresh eggs with fresh, hygienic, good quality eggs that are better and healthier than normal eggs. More deliciousness to every egg dish that you create. Whether using eggs as an ingredient for cooking or baking. Fresh bright yellow yolk and the texture is not too liquidy. Freshness Guaranteed.

Benefits

Fresh and hygienic eggs have been certified by the Department of Livestock Development, Thailand with GMP and ISO 22000 standards. NO Hormones Added and NO Antibiotics. Eggs are fresh, clean, enrich with nutrients, and good for your health.

Product Story

You can eat fresh and good quality Double Yolk eggs that contain “2 yolks in 1 egg” because every 100 grams of egg yolk contains up to 150 milligrams of iron and is rich in protein, lecithin. 

This is adding deliciousness and nutrient benefits and good for health to every egg dish you create.

Product Detail

Specially selected eggs that are specially selected for the appearance of Double Yolk eggs which can be used for making dessert. 

Fresh bright yellow yolk is good for dessert as well as makes dessert’s texture not too sloppy because of the freshness of specially selected Double Yolk eggs.

Benefits

You can use fresh double yolk eggs for every dessert and food that uses the yolk as the main ingredient. 

akara double yolk product certified by GMP and ISO 22000 standards. NO Hormones Added and NO Antibiotics. Fresh, clean, and enriched with nutrients that are good for your health.

Product Story

You will be able to better choose fresh, hygienic, good quality Super Jumbo eggs. Especially the Big size that are special than normal eggs. More deliciousness to every egg dish that you create. Whether using eggs as an ingredient for cooking or baking, fresh bright yolk, and the texture is not too liquidy. Freshness Guaranteed.

Product Detail

Satisfied with quality and the Big Size of eggs that are specially selected. Eggs can be used as a main course or add to another recipe to make the meal even more special.

Benefits

Fresh Eggs come from a healthy breed of hens and are certified by GMP and ISO 22000 standards. NO Hormones Added and NO Antibiotics. Fresh, clean, and enriched with nutrients that are good for your health.

RECIPES
Let ‘akara’ fulfill every deliciousness with excellent egg recipes which are full of flavors, have easy steps to follow conveniently, and help to make your favorite meals to be more special and interesting.
เสียงจากคนทานไข่อัครา
These tasty certified USDA Organic eggs come from farms that have been pesticide-free.
1. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 1
2. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 2
3. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 3
4. THE FLAVOR WAS AMAZING!
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris"
Ahmed Elsayed
Employee 4